Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 01-07-2022

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 01-07-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
30/06/20221 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
29/06/20222 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28/06/20222 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần
27/06/20220 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
26/06/20221 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
25/06/20221 lần1 lần1 lần4 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
24/06/20225 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
23/06/20225 lần4 lần1 lần1 lần6 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
22/06/20224 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/06/20227 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
20/06/20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
19/06/20223 lần5 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18/06/20222 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/06/20222 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
15/06/20225 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14/06/20222 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
13/06/20221 lần2 lần4 lần6 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
12/06/20221 lần4 lần6 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
11/06/20223 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng52 lần56 lần53 lần55 lần73 lần50 lần47 lần68 lần36 lần50 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
30/06/20223 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
29/06/20224 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
28/06/20222 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
27/06/20221 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26/06/20223 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
25/06/20221 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
24/06/20224 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
23/06/20225 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20221 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần6 lần2 lần
21/06/20223 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
20/06/20223 lần0 lần3 lần4 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19/06/20220 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
18/06/20225 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17/06/20222 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16/06/20223 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15/06/20220 lần1 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
14/06/20226 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
13/06/20224 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
12/06/20224 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
11/06/20221 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần6 lần
Tổng55 lần46 lần54 lần56 lần60 lần52 lần50 lần55 lần61 lần51 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
30/06/20227 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
29/06/20221 lần2 lần0 lần4 lần3 lần6 lần4 lần0 lần5 lần2 lần
28/06/20224 lần0 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
27/06/20223 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
26/06/20224 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25/06/20221 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần7 lần
24/06/20225 lần2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23/06/20224 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20222 lần2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
21/06/20224 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/06/20222 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
19/06/20222 lần4 lần7 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
18/06/20222 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần6 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
16/06/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
15/06/20223 lần4 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
14/06/20223 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần7 lần0 lần
13/06/20223 lần4 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12/06/20222 lần2 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
11/06/20221 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần6 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng57 lần58 lần47 lần56 lần75 lần53 lần49 lần47 lần51 lần47 lần