Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-10-2021

Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-10-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16/10/20213 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
15/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
13/10/20212 lần6 lần7 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12/10/20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10/10/20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09/10/20214 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
08/10/20210 lần7 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
07/10/20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần7 lần1 lần1 lần
06/10/20210 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
05/10/20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04/10/20213 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
03/10/20213 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
02/10/20212 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
01/10/20213 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
30/09/20214 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần4 lần
29/09/20212 lần0 lần4 lần5 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
28/09/20212 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần
27/09/20211 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng46 lần64 lần68 lần57 lần56 lần50 lần56 lần50 lần52 lần41 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16/10/20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15/10/20212 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14/10/20210 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
13/10/20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/10/20214 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần0 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10/10/20211 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
09/10/20211 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08/10/20213 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07/10/20211 lần8 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06/10/202110 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
05/10/20212 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
04/10/20213 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
03/10/20214 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
02/10/20212 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
01/10/20212 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần6 lần3 lần
30/09/20213 lần3 lần4 lần5 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
29/09/20212 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
28/09/20211 lần4 lần2 lần7 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27/09/20212 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng51 lần57 lần47 lần53 lần58 lần59 lần47 lần58 lần58 lần52 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
15/10/20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14/10/20214 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13/10/20210 lần3 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
12/10/20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
10/10/20212 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09/10/20212 lần4 lần6 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
08/10/20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
07/10/20215 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
06/10/20213 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
05/10/20210 lần2 lần2 lần4 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
04/10/20212 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03/10/20214 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần5 lần
02/10/20211 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
01/10/20211 lần4 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
30/09/20213 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
29/09/20212 lần1 lần3 lần5 lần2 lần6 lần0 lần0 lần3 lần5 lần
28/09/20211 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
27/09/20212 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
Tổng39 lần50 lần65 lần57 lần60 lần61 lần46 lần48 lần51 lần63 lần