Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 07-08-2022

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 07-08-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
07/08/20226 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
06/08/20223 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
05/08/20221 lần6 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
04/08/20223 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
03/08/20222 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần
02/08/20223 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
01/08/20223 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần7 lần
31/07/20224 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
30/07/20221 lần1 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần6 lần6 lần
29/07/20221 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
28/07/20222 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần3 lần
27/07/20221 lần6 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
26/07/20221 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
25/07/20223 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
24/07/20225 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
23/07/20223 lần0 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
22/07/20223 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần6 lần
21/07/20225 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
20/07/20221 lần4 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
19/07/20223 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng54 lần54 lần46 lần59 lần51 lần51 lần45 lần47 lần64 lần69 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
07/08/20221 lần0 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
06/08/20222 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
05/08/20222 lần4 lần1 lần7 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
04/08/20221 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
03/08/20224 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
02/08/20225 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01/08/20223 lần5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
31/07/20222 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
30/07/20222 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
29/07/20221 lần3 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
28/07/20228 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
27/07/20226 lần4 lần4 lần1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
26/07/20221 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
25/07/20224 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
24/07/20223 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
23/07/20224 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
22/07/20224 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
21/07/20223 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần
20/07/20223 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
19/07/20223 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng62 lần51 lần53 lần60 lần53 lần65 lần55 lần49 lần42 lần50 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
07/08/20224 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
06/08/20224 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần4 lần
05/08/20222 lần3 lần3 lần3 lần5 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
04/08/20223 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
03/08/20223 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
02/08/20223 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
01/08/20224 lần1 lần6 lần0 lần6 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
31/07/20226 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
30/07/20225 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần5 lần
29/07/20223 lần1 lần4 lần7 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
28/07/20222 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
27/07/20223 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
26/07/20225 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
25/07/20225 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần
24/07/20225 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
23/07/20224 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
22/07/20222 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
21/07/20223 lần3 lần6 lần1 lần8 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
20/07/20223 lần2 lần4 lần1 lần0 lần6 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
19/07/20225 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng74 lần43 lần59 lần55 lần55 lần50 lần51 lần52 lần48 lần53 lần