Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-09-2021

Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-09-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16/09/20210 lần0 lần0 lần1 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần
15/09/20212 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
14/09/20213 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần4 lần0 lần
13/09/20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
12/09/20213 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
11/09/20211 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10/09/20212 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
09/09/20211 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
08/09/20213 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07/09/20214 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
06/09/20213 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
05/09/20213 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
04/09/20211 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
03/09/20212 lần3 lần7 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
02/09/20212 lần1 lần1 lần6 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
01/09/20214 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần3 lần
31/08/20211 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
30/08/20211 lần0 lần4 lần2 lần6 lần1 lần1 lần4 lần6 lần2 lần
29/08/20212 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
28/08/20212 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần6 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng43 lần47 lần50 lần51 lần55 lần47 lần60 lần50 lần69 lần48 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16/09/20211 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
15/09/20214 lần1 lần7 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
14/09/20215 lần3 lần3 lần0 lần7 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13/09/20212 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
12/09/20213 lần3 lần0 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
11/09/20212 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
10/09/20211 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
09/09/20213 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08/09/20211 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần
07/09/20212 lần2 lần2 lần0 lần2 lần8 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
06/09/20213 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
05/09/20214 lần8 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
04/09/20213 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
03/09/20213 lần1 lần1 lần3 lần7 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
02/09/20213 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
01/09/20212 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần
31/08/20217 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
30/08/20210 lần0 lần4 lần3 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần5 lần
29/08/20214 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
28/08/20213 lần5 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng56 lần56 lần48 lần48 lần55 lần59 lần50 lần49 lần57 lần42 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16/09/20212 lần0 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
15/09/20213 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
14/09/20214 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
13/09/20214 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
12/09/20212 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
11/09/20213 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10/09/20215 lần4 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
09/09/20211 lần1 lần1 lần3 lần7 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
08/09/20212 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
07/09/20212 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
06/09/20213 lần7 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
05/09/20212 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần0 lần
04/09/20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
03/09/20213 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần5 lần
02/09/20213 lần1 lần5 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
01/09/20212 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần6 lần
31/08/20214 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
30/08/20212 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
29/08/20212 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
28/08/20211 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng52 lần64 lần57 lần47 lần51 lần47 lần51 lần49 lần48 lần54 lần