Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-05-2022

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-05-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16/05/20220 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
15/05/20222 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
14/05/20224 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
13/05/20222 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
12/05/20222 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần6 lần
11/05/20224 lần4 lần4 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
10/05/20228 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
09/05/20223 lần4 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
08/05/20222 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
07/05/20223 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
06/05/20221 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
05/05/20223 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
04/05/20222 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
03/05/20222 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần4 lần
02/05/20222 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
01/05/20222 lần6 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
30/04/20224 lần0 lần2 lần4 lần4 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
29/04/20224 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
28/04/20227 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
27/04/20223 lần6 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng60 lần69 lần49 lần55 lần54 lần56 lần45 lần56 lần46 lần50 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16/05/20222 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
15/05/20221 lần1 lần4 lần4 lần4 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
14/05/20221 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
13/05/20220 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
12/05/20223 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
11/05/20222 lần5 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
10/05/20223 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
09/05/20221 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần7 lần2 lần
08/05/20222 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
07/05/20225 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
06/05/20223 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
05/05/20222 lần1 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
04/05/20221 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần5 lần
03/05/20223 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
02/05/20222 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần7 lần4 lần
01/05/20222 lần5 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần
30/04/20224 lần4 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
29/04/20222 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
28/04/20223 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
27/04/20224 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần3 lần
Tổng46 lần58 lần47 lần49 lần56 lần57 lần60 lần43 lần68 lần56 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16/05/20223 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
15/05/20222 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
14/05/20221 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
13/05/20224 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12/05/20221 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
11/05/20221 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần3 lần
10/05/20222 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
09/05/20225 lần4 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
08/05/20223 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
07/05/20221 lần6 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
06/05/20223 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
05/05/20221 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần8 lần
04/05/20222 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
03/05/20224 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
02/05/20221 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
01/05/20223 lần3 lần4 lần2 lần6 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
30/04/20225 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
29/04/20221 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
28/04/20225 lần1 lần3 lần3 lần6 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
27/04/20224 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng52 lần65 lần58 lần48 lần54 lần41 lần63 lần51 lần58 lần50 lần