Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 01-12-2021

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 01-12-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
01/12/20211 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần
30/11/20212 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
29/11/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28/11/20215 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần7 lần
27/11/20212 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
26/11/20211 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần6 lần5 lần0 lần3 lần
25/11/20212 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
24/11/20212 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
23/11/20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
22/11/20213 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần7 lần
21/11/20211 lần8 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần
20/11/20212 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
19/11/20215 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
18/11/20215 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
17/11/20211 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
16/11/20214 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
15/11/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần5 lần
14/11/20214 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
13/11/20211 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
12/11/20215 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng52 lần57 lần54 lần52 lần59 lần31 lần58 lần54 lần57 lần66 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
01/12/20213 lần4 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
30/11/20213 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần
29/11/20217 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
28/11/20214 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27/11/20212 lần3 lần0 lần1 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
26/11/20213 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25/11/20213 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24/11/20215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23/11/20212 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
22/11/20211 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
21/11/20216 lần1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
20/11/20211 lần6 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
19/11/20213 lần0 lần8 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
18/11/20216 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17/11/20212 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/11/20215 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
15/11/20211 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
14/11/20216 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13/11/20215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
12/11/20212 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng70 lần57 lần52 lần63 lần44 lần58 lần62 lần50 lần43 lần41 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
01/12/20210 lần6 lần1 lần6 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30/11/20210 lần5 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29/11/20213 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
28/11/20213 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
27/11/20212 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần6 lần4 lần
26/11/20213 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
25/11/20213 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24/11/20211 lần5 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
23/11/20211 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần5 lần4 lần
22/11/20213 lần5 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
21/11/20214 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
20/11/20212 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
19/11/20213 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18/11/20214 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17/11/20214 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16/11/20215 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15/11/20215 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
14/11/20213 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
13/11/20211 lần4 lần4 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
12/11/20214 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng54 lần63 lần53 lần58 lần47 lần49 lần59 lần51 lần52 lần54 lần